Kerkenraad Goede Bron

De kerkenraad van de wijkgemeente Goede Bron is onderverdeeld in een grote en een kleine kerkenraad:

• De grote kerkenraad: alle ambtsdragers, dat is inclusief de predikanten en jongerenwerker (vacature). Deze grote kerkenraad komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar. 
• De kleine kerkenraad: een klein aantal ambtsdragers, met name uit de verschillende werkgroepen. Deze komt ook vijf keer bij elkaar. De kleine en grote kerkenraad vergaderen beurtelings. 
• Het moderamen: beide voorzitters, een scriba, een voorganger en een ouderling of diaken. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en komt maandelijks bij elkaar (met uitzondering van de zomermaanden).